مسئولان با دقت بیشتری ناشران را به نمایشگاه کتاب دعوت کنند