انعقاد ۲۷ تفاهم نامه سرمایه گذاری در لرستان با سرمایه گذاران داخلی و خارجی