سمینار تخصصی« پژوهش در ادبیات دفاع مقدس» در دانشگاه یزد برگزار شد