هانی زاده: فلسطینی ها هم مثل الجزایری ها می توانند با مبارزه آزادی خود را به دست آورند