آمریکا شلیک ایران به کشتی سنگاپوری را تاييد می‌کند!