الحيات: اعراب به دنبال کسب قدرت برابر با قدرت نظامي ايران هستند