مصاف صبا و فولاد در قم/ پرده آخر نمایش صبا در لیگ بر‌تر