فردوسی هم به بازنویسی متون کهن پرداخته/ «سیندرلا» یا «ماه پیشانی»