مسابقات بين المللي قرآن با حضور بيش از 75 کشور جهان آغاز مي شود