فروش ساندویچ تراکتوری و چادرنشینی هواداران در اطراف ورزشگاه