قنبرزاده: جام جایی توزیع می‌شود که کفاشیان آنجا باشد