پروتکل الحاقی را با تفسیر و خط قرمز حسن روحانی بپذیریم