فرهنگ بلند مدت ایران در زبان بنگلادشی تاثیر داشته است