مجوز و پروانه ساخت به‌ طور رايگان به هتل‌سازان لرستان واگذار مي‌شود