هشدار بانک مرکزي به سپرده گذاران در تشکل هاي پولي غيرمجاز