فروش سلاح به کشورهاي عربي حوزه خليج فارس افزايش مي يابد