سمینار علمی «آشنایی با نانو فناوری و کاربردهای آن» در دانشگاه یزد برگزار شد