اجرای عملیات نشا در 20 هزار هکتار از اراضی شالیزاری آمل