مفسر سیاسی ترک: یمن و سوریه، ویتنام عربستان و ترکیه ...