جباری: جای استوک وطنخواه هنوز روی بدنم هست/نتیجه دربی برای همه مهم است