معروف: از نظر ذهنی آماده بازی با فنلاند نبودیم/در بازی بعد بهتر خواهیم بود