فعالیت نمایندگان شهید گلستان الگوی مناسبی برای مدیریت جهادی است