دانشجویان دانشگاه یزد به مسابقات جهانی برنامه نویسی در مراکش اعزام شدند