استاندار قزوین: برگزاری تشریفاتی نماز جماعت در بوستان ها برای ترویج این فریضه نتیجه بخش نیست