دستگیری هوادار پرسپولیس و حضور تماشاگران در ورزشگاه/جلوگیری از فروش بازار سیاه بلیت در ورزشگاه