سعودی‌ها نوه آنهایی هستند که تولیت کعبه را با مشکی شراب عوض کردند