آخرین اخبار از تبریز/ اسکان طرفداران تراکتور در سطح شهر