نظارت مالي شهرداري ها طبق قانون از طريق شوراي شهر صورت مي گيرد