عزم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، سرعت بخشیدن به توسعه در مناطق کمتر برخوردار کشور است