معاونین دانشگاه‌ها از خوابگاه‌های دانشجویی بازدید می‌کنند