آناتولی از رد شرکت در گفتگوهاي ژنو توسط مخالفان سوري ...