این حرف وزیر کشور به‎زودی توسط مردم ارزیابی می‌شود: «با تبلیغات زود هنگام انتخابات برخورد جدی می‌ک