کمک 500 میلیون ریالی از محل موقوفه آصف سنندج به نیازمندان