نصیری: ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در خوارزمی مصوبه قانونی است