نماینده فارسان در مجلس: فاصله طبقاتی در کشور زیاد است