روایت نیویورک‌تایمز از تعهدات سفت‌وسخت اما بدون تعهد اوباما به رهبران عرب /اوباما نمی‌تواند امنیت