کنفرانس گفتگوی یمنی در کشوری به غیر از عربستان و یمن برگزار شود