مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت در استان سمنان برگزار شد