سخنان اوباما پس از پایان نشست کمپ دیوید: برای دفاع از اعراب خلیج فارس متوسل به زور خواهیم شد / هیچکس از