انتشار نخستین خبرنامه الکترونیکی نمایشگاه کتاب تهران