ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس/ گرد و غبار در دو استان