50 میلیادریال اعتبارجهت تکمیل ایستگاه خاتون بان دلفان نیازاست