رکود صنعت نساجی و پوشاک/ اینجا هم پای چشم بادامی ها در میان است