سازوکار فعلیِ برگزاری «نمایشگاه مظلوم کتاب تهران» باید برچیده شود+فیلم