468 فقره تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در سمنان صادر شد