عبدی: در انتخابات نشریات مجموعه های سیاسی بیرونی دخالت کردند