کواچ: در 3 ست اول مقابل فنلاند بد بازی کردیم/تیم دوم ما جنگندگی بیشتری داشت