بزرگترین کارخانه پوشاک خاورمیانه احیا می شود/ سرمایه گذار 40 میلیارد تومانی 10 تیرمی آید