800 میلیارد ریال برای رونق اقتصادی سرمایه گذاری می‌شود