کشورهای همسایه در توقیف و تحویل شناور سنگاپوری همکاری کنند